ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 

Otop Select 2013
กิจกรรม MOC CSR
สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2557
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

 กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค. 2557 เท่ากับ 106.94 สูงขึ้นจากเดือน ก.พ.2557 ร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน(มี.ค.56) สูงขึ้นร้อยละ 2.11     กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวตัวเลขส่งออกเดือน ก.พ.57 ส่งออกมูลค่า 18,363.4 ล้านUS$ เพิ่มขึ้น 2.4% นำเข้ามูลค่า 16,596.4 ล้านUS$ ลดลง 16.6% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้า 1,767.0 ล้านUS$                    
    1     2     3     4     5     6     7  
ข่าวเด่น
 
  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ร้านค้า OTOP Store Modern Thailand ภายในพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี ศาลาไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557     (06/01/2557)
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ข่าวกระทรวงพาณิชย์
 
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ    
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ    
  ปลัดกระทรวงพาณิชย์อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗     
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
สำนักโฆษกกระทรวงพาณิชย์
 
  กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อกระตุ้น และเพิ่มศักยภาพของไทยสู่ประชาคมอาเซียน    
  โฆษกกระทรวงพาณิชย์    
  ภาพกิจกรรม    
 
บริการกระทรวงพาณิชย์
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)
 •  
   
  ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
   
   
   
   
   
   
  Size=S Size=M Size=L
  ยุทธศาสตร์กระทรวง
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ     
    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ.2556-2559    
    แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์    
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
    ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง    
    รับสมัครบุคลากร    
    จัดซื้อจัดจ้าง    
    ร่าง TOR    
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
  ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ AFET
  ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
  DBDMart DBD e-Learning Academy
  ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด
  กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ สายด่วนของรัฐบาล1111
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื่อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า สำนักงาน กพ. Department of Export Promotion พัฒนากฏหมายไทย รัฐบาลไทย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลสนับสนุนการหางาน ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง นารายณ์ภัณฑ์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
  ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย รับฟังความเห็นด้านกฎหมายไทย ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ สำนักงาน ปปช. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงสำหรับคนพิการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โครงการจัดการความรู้ด้านภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-507-8000 โทรสาร 02-547-5210 , 02-507-6305 E-mail:webmaster@moc.go.th
  : Best Viewed in Internet Explorer
  Go Top