ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
 
ข่าวสาร >> ข่าวเด่น
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามสหพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย 7 สมาคมหลัก เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณใต้ภาพ
           นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามสหพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย 7 สมาคมหลัก ประกอบด้วย สมาคมอัญมณีไทย และเครื่องประดับ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมการค้าเพชรพลอยและพลอยอินเดียน-ไทย Tanil Muslim Association in Thailand และ สถาบันพัฒนาทองคำ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ (สำนักงานรัฐมนตรี 19 ธ.ค. 54)
 
รายละเอียด
         //// นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามสหพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย 7 สมาคมหลัก ประกอบด้วย สมาคมอัญมณีไทย และเครื่องประดับ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมการค้าเพชรพลอยและพลอยอินเดียน-ไทย Tanil Muslim Association in Thailand และ สถาบันพัฒนาทองคำ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ //// จากสภาวะการทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางการค้า ทำให้ 7 สมาคมหลักในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ได้แก่ 1.สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2.สมาคมเพชรพลอยเงินทอง 3.สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 4.สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 5.สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย และ 6.สมาคม Tamil Muslim Association in Thailand 7.สถาบันพัฒนาทองคำ รวมตัวกันเพื่อผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียว จึงได้ตั้งจัดเป็น "สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย" เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้าและนำเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแก้ไขปัญหา เรื่องระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC)) ในปี 2558 อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่าของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น //// อุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ ซึ่งสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 366,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานสูงถึง 1,100,000 ล้านคน" จากการร่วมมือร่วมใจของ 7 สมาคมฯ ผนึกกำลังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวจะทำให้อุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพ มีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้ทุกสมาคมฯ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก รวมถึงเร่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรือง และความมั่นคงในภาคอุตสาหกรรมแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะพึ่งประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้ตลาดเกิดการชะลอตัวแต่ทางสมาพันธ์ยังมีความมั่นใจว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในปี 2554 จะยังเพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการขยายตัวเท่ากับ 7% และในปี 2555 คาดว่าจะมีการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% โดยมีมูลค่า 13,750 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั้ง 7 สมาคมฯ จะประสานความร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังพันธมิตรให้มีศักยภาพในการพัฒนา และสร้างโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าให้มีความเป็นเอกภาพและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างจุดอ่อนของแต่ละสมาคมฯ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
-----------------------------------
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-7000,02-507-8000 โทรสาร 02-547-5209-10
/นโยบายเว็บไซต์/E-mail:webmaster@moc.go.th/
: Best Viewed in Internet Explorer
Go Top