ThaiEnglish
  Home | Contact us | Site map | Search :
ระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ AFET
ระบบค้นหาข้อมูลกฏหมาย
DBDMart
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
FONTSIZE
Ministry of Commerce >> About MOC >> Executive
Ministerนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
Mr.Niwattumrong Boonsongpaisan

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Prime Minister and Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6699 , โทรสาร/Fax. 02-547-5266
 
 
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
Mr.Nattawut Saikuar
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6781 , โทรสาร/Fax. 02-547-5284
 
 
นายยรรยง พวงราช
Mr.Yanyong Phuangrach
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02- , โทรสาร/Fax. 02-
 
 
นายสิน กุมภะ
Mr.Sin Kumpha
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
Vice Minister for Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6950 , โทรสาร/Fax. 02-507-6610
 
 
นายอารี ไกรนรา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ)
Advisor
to the Deputy Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02- , โทรสาร/Fax. 02-
 
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายยรรยง พวงราช)
Advisor to the Deputy
Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02- , โทรสาร/Fax. 02-
 
 
นายสมหวัง อัสราษี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Assistant Secretary
to the Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02- , โทรสาร/Fax. 02-
 
 
นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Assistant Secretary to the Minister of Commerce
โทรศัพท์/Tel. 02- , โทรสาร/Fax. 02-
 
 
นายวิทยากร มณีเนตร
Mr.Wittayakorn Maneenetr
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
Chief of the Office of the Minister
โทรศัพท์/Tel. 02-507-6890 , โทรสาร/Fax. 02-547-5287
 
31/07/56

 

Ministry of Commerce
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Tel. 02-507-8000 Fax. 02-547-5210
Go Top